Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người Nhật

45.000

Nghệ Thuật Xin Lỗi Trong Văn Hóa Của Người Nhật gồm 5 chương:

  • Chương 1: Tại sao những người tạo ra thành công đều rất giỏi xin lỗi
  • Chương 2: 7 điểm chung của những người thành công giỏi xin lỗi
  • Chương 3: Với tính cách dễ tha thứ bạn không bao giờ tạo kẻ thù
  • Chương 4: Chiến lược sắc bén của người khiến cho người khác muốn gặp lại mình
  • Chương 5: Dù yếu hơn bạn vẫn có thể thắng

Mua ngay

Đọc thử