Cẩm Nang Đỏ Của Nhà Lãnh Đạo

68.000

NỘI DUNG SÁCH:

Chương mở đầu: Tại sao phải giao việc?
Chương 1: Xây dựng vũ đài lớn

Chương 2: Tạo mối quan hệ tin cậy

Chương 3: Cho cấp dưới thấy dạng hoàn chỉnh của công việc trước khi giao việc

Chương 4: Lập tiêu chuẩn quyết định

Chương 5: Hãy để cấp dưới tự suy nghĩ, đã giao việc thì phải chờ đợi

Chương 6: Tạo cơ cấu tổ chức

Chương 7: Nâng cao tinh thần của cả nhóm

Chương 8: Giao việc ở đẳng cấp cao

Mua ngay

Đọc thử